Mentor- og praktikvejleder uddannelse

Mentor- og praktikvejleder uddannelse
– i steinerpædagogisk praksis samt kollegial supervision
En uddannelse, der klæder dig på til at udføre professionel mentoring, praktikvejledning og til at facilitere kollegiale
inter- og supervisionsprocesser. 
Gennem uddannelsesforløbet opnår du kompetencer i at facilitere processer i relation til aktuelle indsatsområder og udvikling i det pædagogiske arbejde i organisationen.
Hvad får du ud af uddannelsen? 
Uddannelsen giver dig indsigt i vejledningsteori og -metode og kendskab til centrale begreber til analysering, refleksion og udvikling af egen praksis. Gennem kursusforløbet vil du opnå viden om voksenpædagogisk læring og færdigheder i, hvordan man faciliterer læringsprocesser hos voksne. Imellem de forskellige moduler får du mulighed for at afprøve det lærte i praksis på den institution, du er tilknyttet. 
Hvem kan deltage?
Uddannelsen har relevans for dig, som ønsker at arbejde med kollegial mentoring, supervision samt vejledning af studerende. 
Vi henvender os til alle, der har erfaring som praktikere og kendskab til det antroposofiske grundlag for steinerpædagogikken samt er i stand til at sætte metode, pædagogik og menneskesyn i spil i egen praksis. Dette omfatter blandt andet et praktisk, fagligt overblik, og at du er indstillet på at dele materiale, erfaring og viden i såvel asymmetriske som symmetriske læringsprocesser.  

“Jeg har opnået en større tillid til, hvad kollegial sparring kan give den enkelte og forandre for helheden.”

“Kurset har givet mig en fornemmelse af, hvor meget udvikling, afklaring og indsigt, der ligger som en mulighed for både min mentee og mig selv i dette samarbejde, og jeg glæder mig til for alvor at komme ind i denne proces.”

“Man får hele tiden vendt sit eget syn og sin egen pædagogiske praksis, og man erfarer og øver forskellige værktøjer til at få igangsat udvikling gennem dialog.”

Uddannelsen har som mål:

 • at få forståelse for grundprincipperne i vejledning og mentoring.
 • at kunne facilitere andres ‘forskning i egen praksis’ gennem vejledning i selviagttagelse, praksiseksperimenter og evaluering af pædagogisk praksis.
 • at mestre konstruktiv feedback og kunne balancere mellem at anerkende og udfordre.
 • at mestre den gode samtale, de gode spørgsmål og have bevidsthed om sprogets betydning.
 • at kunne arbejde respektfuldt med videreudvikling af pædagogikken og skabe ny praksis ud fra den steinerpædagogiske impuls.
 • at planlægge og rammesætte et frugtbart læringsfællesskab.
 • at kunne befordre et konstruktivt samtalemiljø i et team, der fører til en løbende udvikling og evaluering af ny pædagogisk praksis.
 • at kunne facilitere samtaler i det kollegiale fællesskab.
Uddannelsens opbygning 
Kurset omfatter 7 enkeltstående dagsmoduler i perioden september 2024 til april 2025.
Holdet undervises i udgangspunktet samlet, men kursisterne kan undervejs opdeles efter relevans og behov i faggrupper. 
Litteraturstudie: Det forventes, at du forud for første modul har læst anvist studielitteratur. Studielitteraturen vil have et omfang, der står mål med uddannelsens høje grad af praksisorientering. 
Praksisøvelse: Imellem undervisningsgangene forudsættes det, at du har mulighed for at afprøve det lærte i form af vejlednings-/mentorforløb, hvor kollegaer eller andre kursusdeltagere fra samme arbejdssted stiller sig frivilligt til rådighed. 
Portfolio: Der vil undervejs være refleksionsopgaver, som du skal udføre. Disse opgaver samles sammen med noter, evt. kunstneriske bearbejdelser, eller andet som du finder relevant, i en portfoliomappe. Portfoliomappen indgår i uddannelsens slutevaluering som et redskab for selvevaluering og dokumentation til den afsluttende præsentation. Portfoliomappen afsluttes med en skriftlig selvevaluering, hvor mappens indhold, sammen med en vurdering af egne erfarede svagheder og styrker og kompetencer, indgår.
Afsluttende evaluering: Den afsluttende evaluering omfatter en samtale mellem undervisere og den enkelte kursist. Holdets øvrige kursister sidder med som et reflekterende team, der får mulighed for at stille enkelte spørgsmål. Samtalens evalueringsproces bygges op efter en goetheanistisk iagttagelses model. I den endelige vurdering indgår en evaluering af opnåede kompetencer i forhold til uddannelsens lærings- og kompetencemål. 
Diplom: Efter den afsluttende evaluering modtager deltagerne et diplom som dokumentation for gennemførelse af de 7 moduler. 

“Det har været en meget stor glæde at mødes med kolleger fra andre steinerinstitutioner og have tid til at høre om hinandens udfordringer og løsninger.”

“Jeg oplever, at jeg dagligt bruger forskellige teorier og erfaringer fra mentor- og praktikvejlederuddannelsen i mit øvrige lærervirke.”

“Kurset har givet mig mulighed for at stille skarpt på vigtigheden af et bevidst forhold til alt dét, der foregår i det relationelle.”

MODUL 1
Kunsten at vejlede og mentorere i fællesskaber
3. sep. 2024 kl. 9.30-16.00 på Audonicon, Skanderborg 
På modulet får du uddybet, hvad mentor- og vejlederrollen indebærer, herunder at forstå relationens betydning i praksislæring, samt hvad der motiverer voksnes læringsprocesser. Endvidere får du mulighed for: 
 • at kunne skelne mellem iagttagelse og tolkning (goetheanistisk metode). 
 • at kunne arbejde bevidst med etiske dilemmaer i mentorrollen. 
 • at forstå, hvordan man arbejder i en symmetrisk relation som mentor/vejleder. 
 • at forstå, hvordan man kan iagttage sin egen position og praksis. 
 • at iagttage styrker og svagheder i egen organisation. 
MODUL 2
Voksnes læreprocesser 
1. okt. 2024 kl. 9.30-16.00 på Uddannelsescenter Marjatta
På modulet får du mulighed for at opnå bevidsthed om voksnes læringsprocesser –set ift. Scharmer, Illeris og Van Houten samt arbejde bevidst med tanke-følelse-vilje i læring. Endvidere får du mulighed for: 
 • at koble egne erfaringer på ny læring og stille de gode spørgsmål til sagen (train the trainer). 
 • at forstå faser i voksnes læring. 
 • at opnå viden om læringsblokeringer. herunder at genkende og overkomme læringsblokeringer – i sig selv og andre. 
MODUL 3
Mentor- og vejledersamtalen  
5. nov. 2024 kl. 9.30-16.00 på Audonicon, Skanderborg
På modulet får du mulighed for at oparbejde forståelse og tilegne dig grundelementerne i den opbyggende evalueringssamtale herunder at anvende samtale som teknik og metode i mentor- og vejlederarbejdet. Du lærer spørgsmålstyper, rammesætning, aktiv lytning og reformulering som hjælp i samtalen.
MODUL 4
Observation og feedback
7. jan. 2025 kl. 9.30-16.00 på Johannevej, København
På modulet vil vi træne det, der skal korrigeres, på en konstruktiv måde. Der arbejdes med loyalitet og etik i forbindelse med observationer, og det at give feedback ud fra forskellige positioner. Du får mulighed for:
 • at øve de forskellige roller i en samtale og at øve at bruge sprogets kvaliteter bevidst.
 • at give konstruktiv feedback og feedforward – balancen mellem anerkendende og udfordrende feedback.
 • at lytte på flere niveauer.
 • at øve spørgsmålstyper og de 4 faser i evalueringssamtalen.
MODUL 5
Læringsprocesser – fra ’jeg’ til ‘vi’
4. febr. 2025 kl. 9.30-16.00 hos Søllinge Forsamlingshus, Fyn
På modulet får du mulighed for at lære at facilitere kollegiale processer i mødeledelse og praksisfællesskabet. Mere specifikt får du mulighed for:  
 • Peer-learning 
 • kollegial supervision 
 • støtte for læring i organisationsudvikling. 
 • at arbejde med sund læringskultur. 
 • at støtte diversitet og mangfoldighed i udviklingsveje. 
 • at kende egne bias i mentor- og vejledningsprocesser og i kollegiale intervisionsprocesser. 
MODUL 6
Mentoring og vejledning i praksis
11. marts 2025 kl. 9.30-16.00 på Audonicon, Skanderborg
På baggrund af de første 4 moduler får du i modul 5 mulighed for at øve dig i ‘kunsten at lære andre at vokse’ og opøve evnen til at kunne træde ind i et spørgende og reflekterende rum. 
På modulet lærer du, hvordan du i praksis kan bidrage med at bringe nye kolleger/studerende tættere på den kultur, de er ved at blive en del af, og samtidig stille dig åben for spørgsmål og undren hos din mentee. 
MODUL 7
Afsluttende evaluering og samtale
8. april 2025 kl. 9.30-16.00 hos Søllinge Forsamlingshus, Fyn
Du har forud for modul 6 med den afsluttende evaluering og samtale afleveret din portfoliomappe og forberedt samtalen ud fra en case story, der sætter det praksisnære og institutionskulturelle i spil.  
Samtalens evalueringsproces bygges op efter en goetheanistisk iagttagelsesmodel. I den endelige vurdering indgår en evaluering af dine opnåede kompetencer i forhold til uddannelsens lærings- og kompetencemål. 
Underviser
Lotte Juul Lauesen
På kursets 7 moduler vil proceskonsulent og ejer af firmaet INTER-MEZZO Lotte Juul Lauesen være gennemgående underviser. På hvert modul vil desuden deltage skiftende gæstelærere med viden indenfor mentoring og vejledning for lærere, helsepædagoger og pædagoger.
Praktiske oplysninger

Prisen for 7 moduler er kr. 12.900 inkl. moms og undervisningsmaterialer og forplejning. 

Vi optager min. 18 studerende.

Sted: Se sted under hvert modul. 

Tilmeld dig her –  senest 1. juni 2024

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Steinerskolernes sekretariat: info@steinerskolerne.dk 

Udviklet i samarbejde mellem
Rudolf Steiner Børnehaveseminariet · Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud
Uddannelsescenter Marjatta · Helsepædagogisk Sammenslutning · INTER-MEZZO · Sophia Seminariet
Rudolf Steiner Højskolen for Opdragelseskunst · Steinerskolerne i Danmark