Mentor- og praktikvejleder uddannelsen

Mentor- og praktikvejleder uddannelsen
– i steinerpædagogisk praksis samt kollegial supervision
En uddannelse, der klæder dig på til at udføre professionel mentoring, praktikvejledning og til at facilitere kollegiale
inter- og supervisionsprocesser. 
Gennem uddannelsesforløbet opnår du kompetencer i at facilitere processer i relation til aktuelle indsatsområder og udvikling i det pædagogiske arbejde i organisationen.
Hvad får du ud af uddannelsen? 
Uddannelsen giver dig indsigt i vejledningsteori og -metode og kendskab til centrale begreber til analysering, refleksion og udvikling af egen praksis. Gennem kursusforløbet vil du opnå viden om voksenpædagogisk læring og færdigheder i, hvordan man faciliterer læringsprocesser hos voksne. Imellem de forskellige moduler får du mulighed for at afprøve det lærte i praksis på den institution, du er tilknyttet. 
Hvem kan deltage?
Uddannelsen har relevans for dig, som ønsker at arbejde med kollegial mentoring, supervision samt vejledning af studerende. 
Vi henvender os til alle, der har erfaring som praktikere og kendskab til det antroposofiske grundlag for steinerpædagogikken samt er i stand til at sætte metode, pædagogik og menneskesyn i spil i egen praksis. Dette omfatter blandt andet et praktisk, fagligt overblik, og at du er indstillet på at dele materiale, erfaring og viden i såvel asymmetriske som symmetriske læringsprocesser.  

Uddannelsen har som mål:

 • at få forståelse for grundprincipperne i vejledning og mentoring.
 • at kunne facilitere andres ‘forskning i egen praksis’ gennem vejledning i selviagttagelse, praksiseksperimenter og evaluering af pædagogisk praksis.
 • at mestre konstruktiv feedback og kunne balancere mellem at anerkende og udfordre.
 • at mestre den gode samtale, de gode spørgsmål og have bevidsthed om sprogets betydning.
 • at kunne arbejde respektfuldt med videreudvikling af pædagogikken og skabe ny praksis ud fra den steinerpædagogiske impuls.
 • at planlægge og rammesætte et frugtbart læringsfællesskab.
 • at kunne befordre et konstruktivt samtalemiljø i et team, der fører til en løbende udvikling og evaluering af ny pædagogisk praksis.
 • at kunne facilitere samtaler i det kollegiale fællesskab.
Uddannelsens opbygning 
Kurset omfatter 6 enkeltstående dagsmoduler i perioden september 2023 til marts 2024 
Holdet undervises i udgangspunktet samlet, men kursisterne kan undervejs opdeles efter relevans og behov i faggrupper. 
Litteraturstudie: Det forventes, at du forud for første modul har læst anvist studielitteratur. Studielitteraturen vil have et omfang, der står mål med uddannelsens høje grad af praksisorientering. 
Praksisøvelse: Imellem undervisningsgangene forudsættes det, at du har mulighed for at afprøve det lærte i form af vejlednings-/mentorforløb, hvor kollegaer eller andre kursusdeltagere fra samme arbejdssted stiller sig frivilligt til rådighed. 
Observationsopgave: Mellem modul 3 og 4 arbejder man i en gruppe og besøger en anden institution end sin egen, hvor man på skift skal observere og give feedback på hinandens feedback (cirkulær feedback). Kursisterne udarbejder en refleksionsopgave over egen læringsproces fra den cirkulære feedback. 
Portfolio: Der vil undervejs være refleksionsopgaver, som du skal udføre. Disse opgaver samles sammen med noter, evt. kunstneriske bearbejdelser, eller andet som du finder relevant, i en portfoliomappe. Portfoliomappen indgår i uddannelsens sluteva-
luering som et redskab for selvevaluering og dokumentation til den afsluttende præsentation. Portfoliomappen afsluttes med en skriftlig selvevaluering, hvor mappens indhold, sammen med en vurdering af egne erfarede svagheder og styrker og kompetencer, indgår. 
Afsluttende evaluering: Den afsluttende evaluering omfatter en samtale mellem undervisere og den enkelte kursist. Holdets øvrige kursister sidder med som et reflekterende team, der får mulighed for at stille enkelte spørgsmål. Samtalens evalueringsproces bygges op efter en goetheanistisk iagttagelses model. I den endelige vurdering indgår en evaluering af opnåede kompetencer i forhold til uddannelsens lærings- og kompetencemål. 
Diplom: Efter den afsluttende evaluering modtager deltagerne et diplom som dokumentation for gennemførelse af de 6 moduler. 
MODUL 1
Kunsten at vejlede og mentorere i fællesskaber 
5. sep. 2023 kl. 9.30-16.00 på Audonicon, Skanderborg 
På modulet får du uddybet, hvad mentor- og vejlederrollen indebærer, herunder at forstå relationens betydning i praksislæring, samt hvad der motiverer voksnes læringsprocesser. Endvidere får du mulighed for: 
 • at kunne skelne mellem iagttagelse og tolkning (goetheanistisk metode). 
 • at kunne arbejde bevidst med etiske dilemmaer i mentorrollen. 
 • at forstå, hvordan man arbejder i en symmetrisk relation som mentor/vejleder. 
 • at forstå, hvordan man kan iagttage sin egen position og praksis. 
 • at iagttage styrker og svagheder i egen organisation. 
MODUL 2
Voksnes læreprocesser 
3. okt. 2023 kl. 9.30-16.00 på Uddannelsescenter Marjatta  
På modulet får du mulighed for at opnå bevidsthed om voksnes læringsprocesser –set ift. Scharmer, Illeris og Van Houten samt arbejde bevidst med tanke-følelse-vilje i læring. Endvidere får du mulighed for: 
 • at koble egne erfaringer på ny læring og stille de gode spørgsmål til sagen (train the trainer). 
 • at forstå faser i voksnes læring. 
 • at opnå viden om læringsblokeringer. herunder at genkende og overkomme læringsblokeringer – i sig selv og andre. 
MODUL 3
Mentor- og vejledersamtalen  
7. nov. 2023 kl. 9.30-16.00 på Audonicon, Skanderborg  
På modulet får du mulighed for at oparbejde forståelse og tilegne dig grundelementerne i den opbyggende evalueringssamtale herunder: 
 • at anvende samtale som teknik og metode i mentor- og vejlederarbejdet. 
 • at øve de forskellige roller i en samtale og at øve at bruge sprogets kvaliteter bevidst. 
 • at give konstruktiv feedback og feedforward – balancen mellem anerkendende og udfordrende feedback. 
 • at lytte på flere niveauer. 
 • at øve spørgsmålstyper og de 4 faser i evalueringssamtalen. 
MODUL 4
Læringsprocesser – fra ’jeg’ til ‘vi’ 
9. jan. 2024 kl. 9.30-16.00 på Audonicon, Skanderborg  
På modulet får du mulighed for at lære at facilitere kollegiale processer i mødeledelse og praksisfællesskabet. Mere specifikt får du mulighed for:  
 • Peer-learning 
 • kollegial supervision 
 • støtte for læring i organisationsudvikling. 
 • at arbejde med sund læringskultur. 
 • at støtte diversitet og mangfoldighed i udviklingsveje. 
 • at kende egne bias i mentor- og vejledningsprocesser og i kollegiale intervisionsprocesser. 
MODUL 5
Mentoring og vejledning i praksis 
6. feb. 2024 kl. 9.30-16.00 på Stenstruplund, Fyn  
På baggrund af de første 4 moduler får du i modul 5 mulighed for at øve dig i ‘kunsten at lære andre at vokse’ og opøve evnen til at kunne træde ind i et spørgende og reflekterende rum. 
På modulet lærer du, hvordan du i praksis kan bidrage med at bringe nye kolleger/studerende tættere på den kultur, de er ved at blive en del af, og samtidig stille dig åben for spørgsmål og undren hos din mentee. 
MODUL 6
Afsluttende evaluering og samtale 
19. marts 2024 kl. 9.30-16.00 i København 
Du har forud for modul 6 med den afsluttende evaluering og samtale afleveret din portfoliomappe og forberedt samtalen ud fra en case story, der sætter det praksisnære og institutionskulturelle i spil.  
Samtalens evalueringsproces bygges op efter en goetheanistisk iagttagelsesmodel. I den endelige vurdering indgår en evaluering af dine opnåede kompetencer i forhold til uddannelsens lærings- og kompetencemål. 
Undervisere
Lotte Juul Lauesen
Lotte Juul Lauesen
Proceskonsulent og
ejer af firmaet INTER-MEZZO
info@inter-mezzo.dk
Terje Erlandsen
Terje Erlandsen
Leder af Uddannelses-
og Kulturcenter Marjatta
uddannelse@marjatta.dk
Birgitte Bennekou
Birgitte Bennekou
Praktiklærer og underviser
på Rudolf Steiner
Børnehaveseminariet
steinerseminar@mail.tele.dk
Praktiske oplysninger

Prisen for 6 moduler er kr. 12.000 inkl. undervisningsmaterialer og forplejning. 

Vi optager min. 12 og maks. 24 studerende. 

Sted: Se sted under hvert modul. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Steinerskolernes sekretariat: info@steinerskolerne.dk 

Udviklet i samarbejde mellem
Rudolf Steiner Børnehaveseminariet · Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud
Uddannelsescenter Marjatta · Helsepædagogisk Sammenslutning · INTER-MEZZO · Sophia Seminariet
Rudolf Steiner Højskolen for Opdragelseskunst · Steinerskolerne i Danmark