Vedtægter

Vedtægter for Steinerskolerne i Danmark

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Steinerskolerne i Danmark herefter benævnt Steinerskolerne.
Steinerskolernes hjemsted er sekretariatsledelsens adresse.
§ 2 Formålet
Steinerskolernes formål er at være et samarbejdsorgan for steinerskoler i Danmark.
Steinerskolerne skal fremme steinerskolerne i deres udvikling som frie, selvstyrende kulturorganisationer med undervisning baseret på Rudolf Steiners pædagogiske impuls.
Som mere konkrete formål kan nævnes:
 • at understøtte skolernes steiner-/waldorfpædagogiske arbejde.
 • at have opmærksomhed på og formidle samfundsmæssige og politiske tendenser af betydning til medlemsskolerne.
 • at være forum for udveksling af økonomiske, juridiske, ledelsesmæssige og pædagogiske erfaringer.
 • at søge fælles løsninger på problemer af økonomisk, administrativ og pædagogisk karakter.
 • at optræde som repræsentant for medlemsskolerne og varetage fælles interesser i forhold til myndigheder, organisationer, medier mv., dels selvstændigt og dels i samarbejde med andre organisationer.
 • at tydeliggøre medlemsskolernes synspunkter i den offentlige debat.
 • at repræsentere medlemsskolerne i det internationale steiner- /waldorfpædagogiske samarbejde.
2.b Steinerskolerne administrerer i Danmark licensen til godkendelse af skolers ret til at kalde sig steiner-/Waldorfskole – grundskole og -ungdomsuddannelse – i henhold til de retningslinjer, der er givet af Internationalt Forum.
Steinerskolerne har ikke formål af erhvervsøkonomisk karakter. Dens virksomhed dækkes økonomisk af medlemskontingenter, og kapitaldannelse er ikke tilsigtet. Sammenslutningen kan ikke anskaffe fast ejendom. Optagelse af lån kræver vedtagelse på et årsmøde i delegeretkredsen.
§ 3 Medlemmer
Enhver steinerskole i Danmark kan optages i Steinerskolerne i Danmark, så længe den opfylder betingelserne i § 2b.
Fremgangsmåden ved optagelse fastsættes af delegeretkredsen i særskilte retningslinjer for optagelse.
Medlemsskolerne hæfter alene med det af dem indbetalte og/eller skyldige kontingent samt andre bidrag.
Kontingent og andre bidrag fastsættes af delegeretkredsen.
Nyetablerede skoler er kontingentfrie i det kalenderår, hvor skolen påbegynder sin drift.
§ 4 Delegeretkredsen og årsmøde
Stk. 1 Delegeretkredsen er Steinerskolernes øverste myndighed. Hver skole har to stemmeberettigede medlemmer af kredsen. Det ene medlem udpeges af og blandt skolens ansatte, det andet udpeges af skolens bestyrelse. For begge udpeges suppleanter.
Stk. 2 Delegeretkredsen fastsætter særlige retningslinjer for sit og Steinerskolernes arbejde, herunder for optagelse i Steinerskolerne. Gældende retningslinjer er de til enhver tid senest vedtagne.
Stk. 3 Delegeretkredsen mødes hvert år inden 1. juni til ordinært årsmøde. Tid og sted for mødet samt efterlysning af forslag udsendes af bestyrelsen senest 8 uger før mødet. Forslag til årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før årsmødet. Endelig dagsorden inkl. indkomne forslag udsendes straks herefter. Det skal sammen med dagsorden oplyses, at det er muligt at rekvirere årsregnskab for det år årsmødet omhandler. 
Stk. 4 Kun medlemsskolernes udpegede repræsentanter (eller evt. suppleanter) har stemmeret ved årsmødet med én stemme pr skole. Delegeretkredsen træffer ved afstemning sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 9.
Stk. 5 Delegeretkredsen kan indkaldes ekstraordinært af bestyrelsen. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært årsmøde, når mindst en tredjedel af medlemsskolerne anmoder herom med angivelse af hvilke spørgsmål, der ønskes forelagt delegeretkredsen. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at den skriftlige anmodning er modtaget – dog fraregnet juli måned.
Enkelte punkter på dagsordenen skal behandles på et lukket møde, når mindst 4 delegerede kredsmedlemmer anmoder herom.
Stk. 6 Det ordinære årsmøde afholdes med mindst følgende dagsorden:
 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Beretning fra bestyrelse, sekretariat og udvalg.
 3. Regnskab for det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende og kommende regnskabsår samt forslag til kontingent for det kommende regnskabsår fremlægges af bestyrelsen til godkendelse af delegeretkredsen.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg a) af bestyrelsesmedlemmer b) af revisor c) af kasser
 7. Eventuelt
§ 5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
Hvert år på det ordinære årsmøde vælges 2 medlemmer på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. Herudover vælges der hvert år 2 suppleanter. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder i valgperioden, indtræder en suppleant som medlem i perioden frem til førstkommende årsmøde.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde efter det ordinære årsmøde.
Bestyrelsens sammensætning:
Valgbare til bestyrelsen er ansatte i medlemsskolerne samt skolebestyrelsesmedlemmer/skoleforeningsmedlemmer.
Det tilstræbes til enhver tid, at bestyrelsen repræsenterer så mange skoler som muligt, samt at den dækker et så stort geografisk område som muligt, og at såvel lærere som skoleledere og skolebestyrelsesmedlemmer er repræsenteret.
Det tilstræbes endvidere, at der i bestyrelsen er rotation mellem skolerne; genvalg kan dog finde sted.
Der lægges ved valget desuden vægt på, at bestyrelsen dækker et bredt spekter af kompetencer og samarbejdsevner.
5.b Bestyrelsens beføjelser og funktioner
 • Bestyrelsen skal sikre, at Steinerskolerne drives efter retningslinjer fastlagt af delegeretkredsen.
 • Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde, som godkendes af bestyrelsens medlemmer.
 • Bestyrelsen skal sikre, at Steinerskolernes ansatte, udfører de opgaver, der er pålagt dem af delegeretkredsen i overensstemmelse med foreningens formål, samt påse at disse opgaver ligger inden for ansættelsernes rammer, såvel hvad angår tidsforbrug som opgavetype.
 • Bestyrelsen er ansvarlig for bogføring, og at det gældende budget overholdes. Bestyrelsen har ansvaret for Steinerskolernes økonomi og kan give fuldmagter til det af bestyrelsen ansatte personale samt fastsætte administrativ instruks over for disse.
 • Delegeretkredsen drøfter og anbefaler nye projekter, og bestyrelsen har mandat til at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper på baggrund af de fremkomne ønsker/anbefalinger.
 • I tilfælde af Steinerskolernes opløsning har bestyrelsen ansvaret for den økonomiske afvikling og bevarelsen af aktiverne, indtil den endelige økonomiske opgørelse har fundet sted.
Bestyrelsen skal konkret:
 • udarbejde en årsrapport for Steinerskolernes til delegeretkredsen.
 • udarbejde budget, ansætte personale og fastlægge løn- og arbejdsvilkår for de ansatte inden for rammerne vedtaget af delegeretkredsen.
 • fastsætte regler for rejsegodtgørelse, diæter og andre ydelser i forbindelse med Steinerskolernes virksomhed.
 • varetage det overordnede ansvar for sekretariatets virksomhed.
 • ansætte redaktør til tidsskriftet “Steinerbladet”
 • tilrettelægge, indkalde til og afvikle mindst et årsmøde med deltagelse fra medlemsskolerne.
§ 6 Steinerskolernes daglige ledelse og tegningsregler
Den daglige ledelse varetages i samarbejde med den valgte bestyrelse af en sekretariatsleder ansat af Steinerskolerne.
Steinerskolerne tegnes til dagligt af sekretariatsleder sammen med et medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsesformand samt andet medlem af bestyrelsen.
§ 7 Årsregnskab – revision
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af delegeretkredsen valgt revisor.
§ 8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på et årsmøde, når de har været optaget i den udsendte dagsorden.
Et forslag til vedtægtsændringer skal godkendes på et årsmøde samt et efterfølgende ekstraordinært møde 14 dage herefter, når det har været optaget i den udsendte dagsorden.
§ 9 Steinerskolernes opløsning
Steinerskolernes opløsning kan vedtages, når over halvdelen af Steinerskolernes medlemmer stemmer derfor på to på hinanden følgende årsmøder.
En eventuel formue skal anvendes til fordel for steinerpædagogisk arbejde.
Tiltrådt af bestyrelsen 8. juni 2021
Revideret på årsmødet 15. marts 2024