Skole

Eksamensfri evaluering
På de fleste af landets steinerskoler er der ingen eksaminer, og der gives ikke karakterer. I stedet evalueres barnet og den unge løbende i sin udvikling af lærerne, og der lægges stor vægt på en tæt kontakt mellem skole og hjem.
I løbet af de første tre år tilbydes forældrene typisk et hjemmebesøg af klasselæreren. Dertil kommer forældremøder og skole-hjem-samtaler.
I forbindelse med evaluering af eleven spiller både arbejdshæfter og produkter fra håndværks- og kunstfagene en vigtig rolle, idet de dels viser, i hvilket omfang lærestoffet er forstået og gengivet, dels giver et billede af barnets og den unges udvikling. Også elevens færdigheder og sociale kompetencer i forbindelse med fx skuespil og musikopførelser indgår i helhedsbilledet af eleven.
Evalueringens formål omfatter både status på, hvor eleven er i sit læringsforløb i forhold til klassetrinnet og mål for undervisningen, men i høj grad også et fokus på elevens individuelle læringskurve og på hvilke muligheder der ses for et næste skridt for udvikling både fagligt, personligt og socialt. Derved anerkendes andre kompetencer end de faglige og helhedsbilledet af eleven understøttes i samtalen.
Hvis en elev har vanskeligheder i sin skolegang, foretages en grundig pædagogisk vurdering evt. med inddragelse af fx læsevejleder, således at der kan træffes aftaler om specielle tiltag for at hjælpe barnet på vej. Skolerne samarbejder også med kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivningscentre om dette arbejde.