Eksamensfri evaluering

På Steinerskoler er der ingen eksaminer og der gives ikke karakterer. I stedet evalueres barnet løbende i sin udvikling af lærerne og vi lægger stor vægt på en tæt kontakt mellem skole og hjem.

I løbet af de første tre år tilbydes forældrene typisk et til to hjemmebesøg af klasselæreren. Dertil kommer forældremøder og konsultationer.

I forbindelse med evaluering af eleven spiller både arbejds-hæfter og produkter fra håndværks- og kunstfagene en vigtig rolle, idet de dels viser, i hvilket omfang lærestoffet er forstået og gengivet, dels giver et billede af barnets almene udvikling. Også barnets færdigheder og sociale kompetencer i forbindelse med fx skuespil og musikopførelser indgår i helhedsbilledet af eleven. Se også ”Hvordan gør vi?

Hvis et barn har vanskeligheder i sin skolegang foretages en grundig pædagogisk vurdering evt. med inddragelse af fx læsekonsulent således at der kan træffes aftaler om specielle tiltag for at hjælpe barnet på vej.

Vidnesbyrd

Vidnesbyrd er en skriftlig redegørelse for elevens situation på skolen, som dækker både de enkelte fag og barnets sociale og almene udvikling. Det er forskelligt for de enkelte skoler på hvilke klassetrin, der skrives vidnesbyrd.

Det afsluttende afgangsvidnesbyrd efter 9. eller 12. klasse indeholder gennemgået pensum og udtalelser fra lærerne i hvert enkelt fag.

Studievejlederne på skolerne kan oplyse om de aktuelle regler for optagelse på ungdomsuddannelser med vidnesbyrd fra 9. elller 10. klasse

Læs mere om afgangsvidnesbyrd og optagelse på videregående uddannelser

 

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account