Steiner HF

Steiner HF – 11. -12. klassetrin
I den 12-årige steinerskole udgør de sidste to år af skoleforløbet afslutningen på ungdomsuddannelsen. I Danmark har steinerskolernes ungdomsuddannelse eksisteret uden statstilskud i mere end 60 år. En enkelt af landets steinerskoler driver stadig deres 12-årige skole med 11. og 12. klassetrin på disse vilkår.
Siden skoleåret 2018/19 har det 11. og 12. klassetrin på de øvrige fem skoler med ungdomsuddannelse været udbudt som Steiner HF, efter at steinerskolernes ungdomsuddannelse blev omfattet af gymnasielovgivningen i 2016. Eleverne kan på disse skoler modtage SU, og skolerne modtager tilskud som et privat gymnasium med visse undtagelser fra reglerne for den almindelige hf-uddannelse.
Uddannelsen er adgangsgivende til søgning på videregående uddannelser via kvote 2.
Optagelse
Optagelse på Steiner HF eller 11. og 12. klassetrin sker ved henvendelse til den enkelte skole, hvor man via en samtale sammen ser på, om tilbuddet er det rette.
Man behøver ikke at have gået på en steinerskole for at tage en Steiner HF. Skolerne modtager mange elever udefra. Erfaringen med at integrere elever, der ikke tidligere har gået i en steinerskole, er gode.​
Hvis man søger ind på Steiner HF efter 9. eller 10. klassetrin fra en skole med eksamen og prøver, skal man opfylde kravene for søgning på en gymnasial uddannelse. Det kan være en god ide at starte i 10. klassetrin på Steiner HF, da nogle af fagenes forløb begynder allerede her. Henvendelse i god tid, og gerne allerede i 9. klasse, er derfor en god ide, for dem der ønsker at søge ind på Steiner HF. Man kan naturligvis også søge direkte optagelse i 1. hf.
Formelt set skal ansøgningen til optagelse på Steiner HF ske gennem optagelse.dk
De forskellige skoler, der udbyder steinerskolernes ungdomsuddannelse eller Steiner HF, kan ses her
Om uddannelsen
På Steiner HF/11.-12. klassetrin møder man stærke fællesskaber med andre unge i klassen, men også på tværs af klasser og steinerskoler.
Undervisningen omfavner en mangfoldighed af fag og rejser ud i verden og på Steiner HF en udvidet hf-fagpakke, der kan variere lidt fra skole til skole. I fagrækken indgår altid de obligatoriske fag som dansk, engelsk, matematik, et kunstnerisk fag/idræt og faggrupper indenfor kultur og naturvidenskabelige fag. Alle hf-fag udbydes på de faglige niveauer – enten som A-, B- eller C-fag. Øvrige fag omfatter blandt andet musik, kunst- og håndværksfag.
Fælles for alle skoler er, at både håndværksmæssige, kunstneriske og boglige fag har lige vægt. Denne vægtning har baggrund i erfaringen med, at sociale kompetencer og kreativ tænkning udvikles gennem disse fag, hvilket også giver styrke i de boglige fag. Alle fag har et højt fagligt niveau.
Undervisningens metode og tilrettelæggelse tager udgangspunkt i steinerpædagogikken og er også på disse klassetrin tilpasset den unges alder og individuelle udvikling, så det, man møder i uddannelsen, vækker genklang i det, der rør sig i ungdomsårene – både i det indre og ydre liv.
Som elev arbejder man med mange sider af sig selv, og arbejdsformerne afveksler i hverdagen og hen over året. En del af skoletiden foregår i skolens værksteder, og man har musik og sang på tværs af klasserne.
I steinerpædagogikken anser man det som vigtigt at fastholde elevernes nysgerrighed og lyst til at lære, også med et stigende fagligt niveau, i en periode hvor de fleste gennemgår en stor forandring i overgangen fra ung til voksen. Ved at få selvindsigt i egne styrker og muligheder lærer man sig selv godt at kende og finder mod til at møde verden.
Læs mere om steinerskolernes pædagogik her
Eksamens- og karakterfrihed og årsopgave
På Steiner HF/11. 12. klassetrin går man ikke til eksamen, og man får heller ikke karakterer. I stedet lægges der vægt på selvrefleksion, dialog og skriftlig feedback. Tilgangen er, at læring kommer indefra, og at et inspirerende læringsmiljø er et sted, hvor det er tilladt at prøve sig selv af og begå fejl, uden at skulle bekymre sig om årskarakterer og eksaminer. Læringsprocessen får ro og bliver i højere grad en selvstændig proces.
I stedet for eksamen producerer eleverne det sidste år en større opgave, som de får et helt år til at arbejde selvstændigt med – en årsopgave. Årsopgaven er en fri opgave, som skal indeholde en praktisk, en teoretisk og en kunstnerisk del. Processen med årsopgaven giver tid til refleksion, frihed til at vælge metode og vægtning af indhold samt mulighed for at lære sin egen formåen og arbejdsform at kende. Årsopgaven er på den måde en selvprøve. Efter afleveringen fremlægger eleverne ved en offentlig udstilling deres opgave for et publikum. Præsentationen rummer ofte både erfaringer om egen proces og formidling af den nye faglige viden, eleven har tilegnet sig i arbejdet med opgaven.
SSO (Større Skriftlig Opgave) er en formel opgave på hf-uddannelsen, som eleverne på Steiner HF også skal lave. Da opgaven har meget specifikke metode- og formskrav, er denne opgave adskilt fra årsopgaven.
Vidnesbyrd
Som afslutning på uddannelsen modtager eleverne et afgangsvidnesbyrd, der i skriftlig form beskriver standpunkt og opnåede kompetencer.
Det afsluttende vidnesbyrd redegør grundigt og summativt for de kompetencer, eleven har erhvervet i de enkelte fag samt de faglige niveauer for alle fag på ungdomsuddannelsen. Desuden indeholder vidnesbyrdet en anmeldelse af årsopgaven, som nogle steder gennemføres af en ekstern bedømmer, der er professionel indenfor det fagområde, opgaven er skrevet i. Vigtigst for selvprøven er dog stadig elevens egen bedømmelse og vurdering.
I vidnesbyrdet dokumenteres også kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til de teoretiske, musiske, kunstneriske og håndværksmæssige fagområder samt sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning. En vurdering af elevens læringskurve i forhold til eget udgangspunkt (ipsativ) kan også indgå i vidnesbyrdets beskrivelser.
Afgangsvidnesbyrdet benyttes til at søge videre i uddannelsessystemet, og med den udvidede fagpakke kan man søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2  – også universiteterne.
Optagelse på videregående uddannelser
Undersøgelser og erfaring har gennem tiden vist, at afgangselever med et vidnesbyrd fra en steinerskole i høj grad optages på videregående uddannelser (op til 73%), og at de klarer deres videre uddannelse godt. Læs mere her ->
Der pågår i 2021-22 en følgeforskningsundersøgelse på Aarhus Universitet, der bl.a. skal redegøre for afgangselevernes videre færd i uddannelsessystemet efter Steiner HF. Undersøgelsen forventes offentliggjort i efteråret 2022. Læs mere her ->
Da både steinerskolernes ungdomsuddannelse og Steiner HF er karakter- og eksamensfri, skal man søge ind på de videregående uddannelser via kvote 2. For kvote 2-ansøgere er det relevant at kunne dokumentere særlige kvalifikationer. Dette er en integreret del af afgangsvidnesbyrdet, men det kan være nødvendigt at supplere sine kvalifikationer fx via rejseerfaringer, frivilligt arbejde, højskoleophold, erhvervsarbejde eller relevante kurser.
Det er de enkelte uddannelsesinstitutioner og studieretninger, der fastlægger kriterierne for optagelse af studerende via kvote 2. Disse ændrer sig løbende. Derfor er det de offentlige vejledere på studievalg.dk og studievejlederne på de enkelte skoler, der kan oplyse om de aktuelle krav.
UddannelsesGuiden kan man læse om alle de uddannelser, der findes i Danmark – både offentlige og private og på alle niveauer. Man finder her også gode råd til ansøgningsproces om blandt andet motiveret ansøgning, adgangskrav og meget andet. Der er henvisninger til de forskellige uddannelsers hjemmesider, så man bliver ført direkte til det, der handler om kvote 2. Her er der ofte information direkte henvendt ansøgere med vidnesbyrd og en baggrund fra en steinerskole.
Afgangsvidnesbyrd med Steiner HF
Et bestået Steiner HF-bevis med vidnesbyrd opfylder det generelle krav om en bestået gymnasial eksamen i optagelsesprocessen på de videregående uddannelser.
Man kan også læse mere her ->
Særligt om afgangsvidnesbyrd fra 12. klassetrin uden Steiner HF
Hidtil har det afsluttende vidnesbyrd fra steinerskolernes ungdomsuddannelse ikke formelt været adgangsgivende til de videregående uddannelser, som normalt kræver en studentereksamen. Til trods for dette er afgangseleverne, med eller uden supplering af enkeltfag, blevet optaget på de fleste uddannelsesinstitutioner via kvote 2.
På baggrund af de fag, der fremgår af vidnesbyrdet, kan man få lavet en realkompetencevurdering (IKV), som kan bruges som dokumentation i optagelsesprocessen for, at faget er bestået på gymnasialt niveau. Denne individuelle kompetencevurdering (IKV) foregår på et voksenuddannelsescenter (VUC), og i praksis betyder det, at elevens opnåede kompetencer i vidnesbyrdet (og evt. andre kompetencer, portfolier, m.v.) vurderes i forhold til de fag, der indgår i en almen gymnasial uddannelse (stx, hf m.v.). Der gives ikke karakter, men et bevis for at de vurderede fag er bestået samt på hvilket fagligt niveau (A,B,C). Fagene kan suppleres med hf-enkeltfag på VUC i de specifikke fag, som den ønskede uddannelsesinstitution kræver.